Sancor Gniezno

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz spełnia wymogi określone w art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym – Sancor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanym dalej „Podmiotem”.

Siedzibą Podmiotu jest miasto Gniezno ul. Św. Michała 19/1.

Firma podmiotu leczniczego

§ 2

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą: Sancor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą:

Sancor Zakład Paliatywnej Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Gnieźnie.

Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa

§ 3

Podmiot działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych;
 3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 4. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
 5. Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 6. Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 7. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie rodzaju, zakresu
   i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 9.  Wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 10. Regulaminu organizacyjnego.

§ 4

Regulamin organizacyjny Podmiotu określa:

 1. Firmę Podmiotu,
 2. Cele i podstawowe zadania Podmiotu,
 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
  w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. Strukturę organizacyjną Podmiotu,
 8. Podstawowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Podmiotu
 9. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych.
 10. Prawa i obowiązki pacjenta.
 11. Obowiązki Podmiotu w razie śmierci pacjenta.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 5

Miejsce udzielania świadczeń:

1. Hospicjum Domowe dla Dorosłych, miejsce zamieszkania pacjenta,

2. Hospicjum Domowe dla Dzieci, miejsce zamieszkania pacjenta,

3. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, miejsce zamieszkania pacjenta,

4. Gabinet Rehabilitacji, Gniezno, ul. Św. Michała 19/1 lub miejsce zamieszkania pacjenta,

5. Gabinet Psychologiczny, Gniezno, ul. Św. Michała 19/1.

6. W siedzibie podmiotu leczniczego przechowywane są zgodnie z wymogami ustawowymi: dokumentacja medyczna, sprzęt medyczny, leki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Cele i podstawowe zadania Podmiotu.

§ 6

 1. Podstawowym celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu chorego w zakresie opieki paliatywnej/hospicyjnej (dorośli i dzieci),

b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu chorego w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

c) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym
 i domowym

d) udzielanie świadczeń w zakresie gabinetu psychologicznego.

       2.     Świadczenia zdrowotne realizowane przez Podmiot są to działania, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie a w szczególności:

– opieka nad pacjentem w jego schyłkowym okresie życia w warunkach domowych,

– opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych,

– przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością w warunkach domowych,

– edukacja zdrowotna podopiecznych i członków ich rodzin,

– zapewnienie sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami NFZ niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,

– usprawnianie i rehabilitacja pacjenta w warunkach ambulatoryjnych i domowych,

– opieka psychologiczna nad pacjentem znajdującym się w stanie terminalnym oraz jego rodziną w żałobie,

– organizacja opieki socjalnej dla pacjenta wymagającego tego rodzaju pomocy
w warunkach domowych.

                – udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel,    zgodnych z obowiązującymi standardami postępowania medycznego i aktualną wiedzą               medyczną,

                – minimalizowanie ryzyka występowania zakażeń,

                –  użytkowanie sprawnej, spełniającej wymagania techniczne aparatury/sprzętu medycznego,

                 – uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia pacjentów i pracowników poprzez ciągłe     doskonalenie prowadzonej działalności.

4.  Do podstawowych zadań Podmiotu należy:

W RAMACH OPIEKI PALIATYWNO HOSPICYJNEJ

 1. kompleksowa opieka nad pacjentem objętym opieką w zakresie hospicjum domowego (dorośli, dzieci),
 2. informowanie w trakcie sprawowania opieki chorego i jego rodziny o dalszym postępowaniu pielęgnacyjnym i leczniczym,
 3. prowadzenie oświaty zdrowotnej,
 4.  współdziałanie z innymi jednostkami prowadzącymi działalność leczniczą celem zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów,
 5.  udzielanie świadczeń medycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe
  lub  okresowo,
 6. opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta objętego opieką Podmiotu,
 7. inne zadania zlecone przez Prezesa Podmiotu

W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWE DOMOWEJ

a) kompleksowa opieka nad pacjentem objętym opieką w zakresie pielęgniarskiej opieki    długoterminowej domowej,

 b) informowanie w trakcie sprawowania opieki chorego i jego rodziny o dalszym postępowaniu  pielęgnacyjnym,

        c) prowadzenie oświaty zdrowotnej,

        d) opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta objętego opieką Podmiotu,

        e) inne zadania zlecone przez Prezesa Podmiotu

W RAMACH GABINETU REHABILITACYJNEGO

 1. planowanie i realizowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych mających na celu przywrócenie pełnej lub możliwej
  do osiągnięcia sprawności fizycznej pacjenta,
 2. świadczenia obejmują poradę lekarską, wizytę i zabiegi fizjoterapeutyczne
 3. inne zadania zlecone przez Prezesa Podmiotu

W RAMACH GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

 1. wsparcie psychologiczne
 2. prowadzenie indywidualnej terapii i psychoterapii,

Ponadto do zadań Podmiotu należy:

– prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu zaufania, zadowolenia
i satysfakcji pacjentów i ich rodzin z udzielanych świadczeń,

– podejmowanie działań promujących Podmiot na rynku usług medycznych,

– prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

§ 7

Podmiot:

 1. Organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom korzystanie 
  z  nich  w  warunkach  domowych i ambulatoryjnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Świadczenia zdrowotne Hospicjum udzielane są w zależności od potrzeb przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorymi na zaawansowaną, postępującą chorobę: w szczególności na chorobę nowotworową, nad chorym umierającym, a także jego rodziną. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, duchowny oraz pracownik socjalny.
 3. Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w opiece długoterminowej domowej udzielane
  są przez personel pielęgniarski.
 4. Warunkiem koniecznym objęcia opieką paliatywną i pielęgniarską opieką długoterminową jest uzyskanie zgody pacjenta, jego rodziny lub opiekuna. Zgoda musi być wyrażona na piśmie.
 5. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji leczniczej, które wykonują: lekarz-specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista fizjoterapii, mgr fizjoterapii, technik fizjoterapii, oraz technik masażysta.
 6. Realizuje również zadania z zakresu Gabinetu psychologicznego, które wykonuje psycholog.
 7. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z NFZ
  i innymi podmiotami. 
 8. Udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, których składka
  z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przekazywana jest do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 9. Udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub z wyboru nieposiadających skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 8

 1. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjęcie pacjentów odbywa się
  na podstawie:

– skierowania lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,                                                                                         

– zgody pacjenta wyrażonej na piśmie,                                                                  

– kwalifikacji pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, która uzasadnia objęcie pacjenta taką opieką,

– w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych, skierowania lekarza, zgodnego z warunkami szczegółowymi NFZ,

– oświadczeń pacjenta

– przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

 1. Zgłaszanie pacjentów do opieki paliatywno – hospicyjnej i opieki pielęgniarskiej domowej odbywa się osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pacjenta lub jego opiekuna
  w godzinach od 9 00  do 13 00   od poniedziałku do piątku, dodatkowo również we wtorki
  w godzinach 15 00  do 16 00  .

Rejestracja na zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej w gabinecie rehabilitacji
w godzinach jego otwarcia tj. od poniedziałku do piątku od 08 00 do 18 00, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 1. Skierowanie stanowi główny załącznik do dokumentacji indywidualnej pacjenta
  w Podmiocie.
 2. Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu
  z pacjentem, rodziną lub opiekunem. Chorzy otrzymują informację o numerach telefonów personelu gotowego do udzielania porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyt w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.
 3. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, rodziną lub opiekunem faktycznym pacjenta termin pierwszej wizyty. Wizyty pielęgniarskie wykonywane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu, dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00do 20 00,
  w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne i domowe odbywają się według harmonogramu pracy poszczególnych fizjoterapeutów.
 5. Gabinet psychologiczny przyjmuje pacjentów 1 x w miesiącu według ustalonej wcześniej godziny przyjęcia.
 6. W przypadku braku wolnych terminów na świadczenie opieki zdrowotnej z zakresów: hospicjum domowego dla dorosłych i dzieci, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej istnieje możliwości zapisania na listę oczekujących. Zainteresowane osoby mogą ustalić najbliższe terminy na świadczenie usług medycznych
  w godzinach pracy komórek organizacyjnych Podmiotu. Pacjent wpisany zostaje
  na prowadzoną listę oczekujących, otrzymuje informację na piśmie o terminie udzielenia świadczenia, pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej uzasadnia przyczynę wyboru tego terminu. Wykonanie tych czynności stanowi zobowiązanie zakładu do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej w określonym terminie.

Pacjent lub jego opiekun ma obowiązek dostarczyć do siedziby Podmiotu oryginał skierowania nie później niż 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 1. Za realizację przyjęć pacjentów odpowiedzialny jest Prezes Podmiotu lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Poszczególne komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi
  w ramach tych komórek obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego
  i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno –leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym.
 3. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Prezes Podmiotu.

§ 9

 1. Podmiot jest obowiązany prowadzić dokumentację indywidualną osób korzystających
  ze świadczeń zdrowotnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji.
 2. Dokumentacja indywidualna zawiera:

– nazwę, adres podmiotu udzielającego świadczenia medyczne,

– nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy,

– nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy,

– oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (imię, nazwisko, pesel,datę urodzenia, oznaczenie płci,adres zamieszkania, nr telefonu).

– oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki, fizoterapeuty),

– informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,

– datę sporządzenia,

– oświadczenia pacjenta na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz klauzulę informacyjną dla pacjenta zgodną z RODO

-dokument potwierdzający ubezpieczenie.

3. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

   a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniania także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił sie temu pacjent za życia;

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem;

f) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31 n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515); 

g) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.
o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447),

h) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

i) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

j) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  k) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia            rejestrów;

  l) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;

ł) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

m) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;

n) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu
lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.

Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
 i ochrony danych osobowych.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie odpisów lub kopii Podmiot nie pobiera opłat.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia kompleksowości realizacji świadczeń medycznych.

§ 10

 1. Podmiot w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 1. Podmiot współdziała z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą celem zapewnienia pacjentom prawidłowej diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz transportu sanitarnego.
 2. Szczegółowe zasady współpracy z innymi podmiotami określają przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów.

Struktura organizacyjna Podmiotu

§ 11

 1. W skład Podmiotu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

– hospicjum domowe dla dorosłych,

– hospicjum domowe dla dzieci,

– pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

– gabinet rehabilitacji,

– gabinet psychologiczny.

 1. Kierowaniem Podmiotu zajmuje się Prezes Podmiotu.
 2. Prezes Podmiotusamodzielnie podejmuje decyzje dotyczące świadczeń medycznych
  i ponosi za nie odpowiedzialność, koordynuje pracę zespołu. Udziela informacji w sprawach medycznych.Podczas nieobecności Prezesa, zastępuje go upoważniona przez niego osoba.

Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy realizujący świadczenia zdrowotne bezpośrednio podlegają Prezesowi.

§ 12

 1. Prezes Podmiotu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 2. Prezes kieruje komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

Podstawowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Podmiotu

§ 13

Hospicjum domowe (dorośli i dzieci), jest to opieka nad pacjentem w jego schyłkowym okresie życia w warunkach domowych.

 1. Do obowiązków lekarza w szczególności należy:

a) całodobowa opieka nad pacjentem,

b) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO,

c) zlecenie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, kierowanie do oddziałów szpitalnych, zlecanie transportu,

d) zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych,

e) zlecanie sprzętu medycznego potrzebnego w trakcie sprawowania opieki hospicyjnej,

f) zlecanie i informowanie chorych i ich rodziny/opiekunów o dalszym postępowaniu leczniczym,

g) prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Do obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza w szczególności należy:
 2. całodobowa opieka nad pacjentem,
 3. wykonywanie zleceń lekarza,

c) zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej,

d) dbałość o właściwe wyposażenie w sprzęt i aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,

e) udzielanie fachowej pomocy w przypadkach nagłych,

f) dbanie o higienę stanowiska pracy, zapewnienie warunków intymnych pacjentowi podczas wykonywania zabiegu,

g) prowadzenie dokumentacji z zakresu opieki pielęgniarskiej.    

 1. Do obowiązków rehabilitanta w szczególności należy:

a) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza i zdobytą wiedzą  fachową,

b) informowanie pacjenta o sposobie wykonania zabiegu i ewentualnych doznaniach
w czasie jego trwania,

 • przestrzeganie przepisów Bhp w czasie wykonywania zabiegów,   
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu rehabilitacji. 
 1.  Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

a)  pomoc psychologiczna choremu i jego rodzinie,

b) wsparcie rodziny chorego w żałobie,

c) prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Do obowiązków pracownika socjalnego należy w szczególności: 
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 3. prowadzenie dokumentacji.

§ 14

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego,
a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Polega na przygotowaniu chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym na kształtowaniu umiejętności w zakresie radzenia sobie
z niepełnosprawnością.

 1. Do obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza w szczególności należy:

a)  zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej,

b) dbałość o właściwe wyposażenie w sprzęt i aparaturę oraz materiały opatrunkowe
     i leki,

c) udzielanie fachowej pomocy w przypadkach nagłych,

d) dbanie o higienę stanowiska pracy, zapewnienie warunków intymnych pacjentowi podczas wykonywania zabiegu,

e) prowadzenie indywidualnej dokumentacji z przebiegu procesu pielęgnacyjnego pacjenta,

f) edukacja zdrowotna podopiecznych i członków ich rodzin.

§ 15

Gabinet rehabilitacji- podstawowym celem jest przywrócenie lub pomoc w osiągnięciu maksymalnie najlepszej sprawności chorego; usprawnianie i rehabilitacja pacjenta może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

 1. Do obowiązków rehabilitanta (fizjoterapeuty/masażysty) w szczególności należy:

a) planowanie i realizacja procesów fizjoterapii w różnych obszarach medycyny bądź rehabilitacji medycznej, zgodnie z potrzebami pacjenta; przygotowanie, weryfikowanie, modyfikowanie i realizacja programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami.

b) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie ze zdobytą wiedzą fachową,

 • informowanie pacjenta o sposobie wykonania zabiegu i ewentualnych doznaniach w czasie jego trwania,

c) przestrzeganie przepisów Bhp i ppoż. w czasie wykonywania zabiegów,   

d) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów,

e) dbanie o higienę stanowiska pracy, zapewnienie warunków intymnych pacjentowi           podczas wykonywania zabiegów,

g) w razie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w czasie zabiegu bezzwłoczne   zawiadomienie Prezesa.

§ 16

Gabinet Psychologiczny.

Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie indywidualnej terapii,
 2. prowadzenie psychoterapii,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

§ 17

Pracownicy Podmiotu zobowiązani są:

 1. Do prezentowania wysokiej kultury osobistej, przestrzegania praw pacjenta oraz godnego reprezentowania Podmiotu.
 2. Dążenia do kształtowania pozytywnego wizerunku Podmiotu na zewnątrz.
 3. Do dbałości o higienę stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów Bhp i ppoż.
 4. Udzielanie niezbędnych informacji zgodnie z wiedzą posiadaną na danym stanowisku pracy.
 5. Uczestniczenia w szkoleniach wewnątrzzakładowych oraz stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 6. Przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Organizacja procesu odpłatnego i nieodpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 18

1. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane nieodpłatnie w oparciu o umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartą pomiędzy Podmiotem
a Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 19

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego
i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

2.    Udzielanie świadczeń odpłatnych nie narusza zasad tworzenia kolejki oczekujących
na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

3.    Rejestracja pacjentów na świadczenia odpłatne odbywa się: osobiście, przez upoważnionych członków rodziny, przez upoważnione osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

4. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub
w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach
i godzinach ich udzielania.

5. Pacjent pokrywa koszt świadczenia odpłatnego, zgodnie z cennikiem usług przed jego udzieleniem. Stosowną kwotę pacjent uiszcza w rejestracji Gabinetu rehabilitacji.

5. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.

6. Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia
i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 20

 1. Prawa i obowiązki pacjenta reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych organizowanych przez Podmiot
  w warunkach domowych i ambulatoryjnych pacjent ma prawo do:

– poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Podmiotu,

– świadczenia usług medycznych przez odpowiednio wykwalifikowany personel,

– rzetelnej informacji dotyczącej świadczonej usługi,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

– pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

– pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do zabiegu, procesu pielęgnacyjnego,

     – poszanowania przekonań i praktyk religijnych,

     – udzielanie świadczeń po wcześniejszej rejestracji pacjenta.       

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

– przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Podmiotu

– posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

– zachowywanie sie kulturalnie i z szacunkiem w stosunku do personelu medycznego,

– przestrzeganie zaleceń lekarskich.

4. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń              medycznych w Podmiocie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi
         do Prezesa Podmiotu lub do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 do 16 00 ) –  ogólnopolska               bezpłatna infolinia 800 190 590.

Obowiązki Podmiotu w razie śmierci pacjenta.

§ 21

 1. Zgon pacjenta należy odnotowywać w indywidualnej dokumentacji pacjenta.
 2. W przypadku, gdy zgon pacjenta nastąpi podczas wizyty lekarza zatrudnionego w Podmiocie, lekarz ma obowiązek wystawić kartę zgonu.
 3. W przypadku, gdy zgon pacjenta nastąpi podczas wizyty pracownika Podmiotu, pracownik
  ma obowiązek wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe oraz odnotować zaistniały fakt w dokumentacji pacjenta.

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Niniejszy regulamin został nadany przez Prezesa Podmiotu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

4. Pracownicy Podmiotu mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.